foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Idea podpisania deklaracji współpracy dojrzewała w nas już od jakiegoś czasu. Istotne było dobranie właściwego czynnika, który by nas szczególnie spajał.
Tym czynnikiem okazała się być osoba Wielkiego Polaka, śp. Roberta Larkowskiego. Jego członkostwo zarówno w OWP jak i w REX oraz twórczość pozwoliły nam zbudować solidny fundament pod dalszą współpracę.

 

Postanowiliśmy, iż deklarację podpiszemy w Kietrzu, gdzie znajduje się grób Roberta. Złożenie przez liderów naszych środowisk podpisów poprzedziło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie oraz modlitwa za duszę naszego zmarłego Kolegi.

 


Pełen tekst deklaracji prezentujemy poniżej:
Kietrz, 2.06.2015 r.

 

POROZUMIENIE O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY

 

zawarte dnia 2 czerwca 2015 roku pomiędzy Stronnictwami:

 

Dzielnica Śląska Obozu Wielkiej Polski zwana dalej Dzielnicą, reprezentowana przez Piotra Beczałę – Przewodniczącego Dzielnicy Śląskiej Obozu Wielkiej Polski,

 

a

 

Ruch Christus Rex zwany dalej Ruchem, reprezentowany przez Tomasza Jazłowskiego – prezesa Ruchu Christus Rex i przewodniczącego Rady Naczelnej RCR.

 

Dzielnica i Ruch zważywszy na:

 

- wspólne korzenie ideowe, wynikające z odwoływania się do myśli Wielkiego Polaka, Roberta Larkowskiego
- identyczne lub zbieżne cele polityczne,
- potrzebę uzyskania pełni suwerenności państwowej;
- konieczność zachowania tożsamości narodowo kulturowej i religijnej Polaków, postanawiają, co następuje:

 

1. Prowadzenie wspólnych działań na terenie Śląska oraz wszędzie tam, gdzie cele nasze są zbieżne, poprzez:
a) formułowanie wspólnych stanowisk w kwestiach ważnych dla Śląska i Polski;
b) zawieranie sojuszy i nawiązywanie przyjaznych relacji z organizacjami o podobnym profilu ideowym, działającym na terenie Śląska;
c) wydawanie wspólnego organu prasowego;
d) organizowanie wspólnych akcji mających na celu promowanie naszych idei, środowisk i działanie na rzecz poprawy stanu naszego regionu i państwa;
e) popularyzowanie myśli Roberta Larkowskiego.

 

2. Dzielnica i Ruch deklarują się jako Stronnictwa antysystemowe.

 

3. Władze naczelne Dzielnicy i Ruchu wydadzą zalecenia ogniwom terenowym, aby nawiązywały jak najściślejszą współpracę, szczególnie w sprawie członkostwa działaczy w obu organizacjach oraz integracji w ramach wspólnych działań.
4. W razie różnic w interpretacji niniejszego porozumienia oraz przeszkód w jego realizacji, wszelkie nieporozumienia będą rozstrzygane w duchu przyjaznej koncyliacji.

 

5. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.

 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez reprezentantów obu Stronnictw.

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

/-/ Piotr Beczała /-/ Tomasz Jazłowski

Komentarze obsługiwane przez CComment

my krew, oddawaliśmy życie i narażaliśmy na szwank naszą wolność, a nasi potomkowie będą pracowali, aby przysporzyć im majątku, gdy oni będą w swoich kantorach zacierali ręce. Przestrzegam was, panowie, że jeżeli na wszelkie czasy nie usuniecie Żydów z waszego kraju, dzieci i potomkowie wasi przeklinać was w grobie będą! Ideały Żydów nie są ideałami Amerykanów, i chociaż żyją oni wśród nas od pokoleń, ten lampart nie jest w stanie zmienić swojej skóry. Oni zagrażają naszym instytucjom, zatem powinni zostać wykluczeni stąd przez konstytucję.
Benjamin Franklin Wynalazca, uznawany za jednego z pięciu "ojców założycieli" USA, współautor Deklaracji Niepodległości i konstytucji tego kraju. Oryginał (1789) znajduje się w Benjamin Franklin Institute w Filadelfii