foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Gdy w 2009 roku pracownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie z dr Aliną Całą na czele rozpowszechniali kłamliwe tezy, iż Polacy są współwinni wymordowania przez Niemców Żydów, nie wahaliśmy się stanowczo i aktywnie zaprotestować. 26 czerwca tegoż roku protestowaliśmy przeciwko szkalowaniu narodu polskiego pod siedzibą ŻIHu. Na podobne skandaliczne pomówienia, tym razem przez dyrektora FBI pana Jamesa Comey'a, także stanowczo protestujemy. Niestety, nie możemy dać temu wyrazu pikietą pod główną siedzibą FBI. Dlatego też wystosowaliśmy list protestacyjny przesłany drogą lotniczą do kwatery głównej FBI. Treść w języku polskim oraz angielskim przytaczamy poniżej.

 

James Comey
Dyrektor Federalnego Biura Śledczego

 

 

 

      Z wielkim oburzeniem i niedowierzaniem przyjęliśmy w Polsce pańskie słowa, obarczające Polaków współodpowiedzialnością za zbrodnię Holocaustu.
      W imieniu stowarzyszenia polskich patriotów skupionych w Obozie Wielkiej Polski (OWP), uważamy za swój obowiązek zareagować na tak skrajną nieznajomość historii najnowszej, czym dał Pan wyraz sugerując jakoby Polacy byli sojusznikami Niemców w czasie II Wojny Światowej.   Jest rzeczą skandaliczną, karygodną i niedopuszczalną, aby osoba piastująca tak odpowiedzialną funkcję jak Pan, przejawiała brak elementarnej wiedzy historycznej, wiedzy, którą nabywa uczeń szkoły średniej (przynajmniej w Polsce).
        Być może amerykańska oświata nie poświęca historii Europy zbyt wiele czasu, stąd potem m. in. takie rezultaty, o których podaje CBS. Badania przeprowadzone na zlecenie „New York Times” oraz sieci telewizyjnej CBS są wstrząsające: 40% mieszkańców USA nie wie, że II Wojnę Światową ich przodkowie stoczyli z Niemcami, 47%, że z Japończykami. 3/4 nigdy by nie przypuściło, że przeciw Stanom Zjednoczonym wystąpili sympatyczni Włosi. Blisko 1/5 sądzi, że w latach 40. XX wieku wojowały USA i Rosja. 1/7 wyraża zaskoczenie nowiną, że Rosja w ogóle uczestniczyła w wojnie. 46% maturzystów w USA nie wie kim był Stalin a 44%. – Eisenhower. Hitler nie kojarzy się z niczym co szóstemu. 
 
       W związku z Pańskimi słowami oraz ogólnym skandalicznie niskim poziomem wiedzy, musimy przypomnieć garść faktów na temat II Wojny Światowej:

 

       - To nie Polska rozpętała najkrwawszy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. To nie naszym krajem zawładnął tyran, wobec którego przez całą dekadę lat 30-ych, rządy Francji i Wielkiej Brytanii ustępowały w kolejnych jego żądaniach, a którym kompletnie nie interesował się rząd amerykański, tudzież amerykańska opinia publiczna.
      - Nigdy w Polsce nie istniała organizacja ani partia polityczna, która w swoim programie zakładałaby prześladowania rasowe lub religijne, jakiegokolwiek narodu. Polscy nacjonaliści z trzech największych przedwojennych organizacji nacjonalistycznych (Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Wielkiej Polski oraz Obozu Narodowo Radykalnego) nigdy w swoim programie nie zakładali eksterminacji fizycznej Żydów. Polakom nie mieściłoby się w głowie że w imię czystości rasowej i innych obłąkanych ideologii, którym hołdował Hitler, można dopuścić do ludobójstwa. To byłoby sprzeczne z polską naturą i psychiką.
       - Polscy nacjonaliści podczas wojny aktywnie walczyli przeciw III Rzeszy Niemieckiej, nie było mowy, by pójść na jakąkolwiek formę kolaboracji z Niemcami. Największe zbrojne podziemie zbudowane przez polskich nacjonalistów – Narodowe Siły Zbrojne – w swoich szeregach miały także żołnierzy pochodzenia żydowskiego.
        - Tylko w okupowanej Polsce za pomoc okazaną Żydom groziła kara śmierci. Najwięcej słynnych tytułów Sprawiedliwy wśród narodów świata, przyznawanych przez izraelski Yad Vashem, posiadają właśnie Polacy.
        - Polska po wojnie na 45 lat znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Stało się tak, dzięki ugodowej polityce prowadzonej przez ówczesny rząd amerykański oraz prezydentów Roosevelta oraz Trumana. USA nie zrobiły nic, by Polska wyszła z wojny jako wolny kraj. Jeśli więc według pańskiego toku rozumowania, Polacy są współodpowiedzialni za Holocaust, to radzimy uważać na słowa. Równie dobrze, to Polacy mogą teraz mówić, że z powodu amerykańskiej polityki, po wojnie w terrorze komunistycznym, zginęło kolejne tysiące Polaków, nasze terytorium okrojono, odrywając dwa polskie miasta – Wilno i Lwów oraz pozbawiono nas wpływu na debatę o losach Żydów przez pół wieku. Nie mieliśmy możliwości zabrania głosu, by przedstawić Europie Zachodniej i USA nasz punkt widzenia na zbrodnie III Rzeszy.
        - Podczas gdy na terytorium Polski funkcjonowały niemieckie obozy śmierci, Polacy żyli pod okrutną okupacją Niemiecką, w atmosferze terroru i strachu. Każde wyjście z domu mogło zakończyć się przypadkową łapanką cywili na ulicy i wywiezienie do obozu śmierci bądź na publiczne egzekucje. Polska Armia musiała zejść do podziemia by z pozycji partyzanckich prowadzić wojnę z najeźdźcą. Jak w takich warunkach można mówić, że byliśmy wspólnikami Niemców?!

 

        Jedną z dróg do popełnienia zbrodni jest zaniechanie działania. Żeby zło zatriumfowało, wystarczy bezczynność dobrych ludzi. Przez całą dekadę lat 30-ych XX wieku, odkąd Adolf Hitler przejął władzę w Niemczech i stopniowo, kolejnymi krokami, wprowadzał rządy nazistowskiej dyktatury, amerykańska opinia publiczna była całkowicie pozbawiona zainteresowania wydarzeniami w Europie. Przypominamy, że Amerykanie zdecydowali się na włączenie do wojny przeciw Niemcom, dopiero po japońskim ataku na Pearl Harbor, wcześniej dominowały nastroje izolacjonistyczne, niechętne mieszaniu się w konflikt w Europie. Tak jak wspomnieliśmy wyżej, jeśli przez amerykańskie zaniechanie działań oddano Polskę Stalinowi na konferencji jałtańskiej, tak i na tej zasadzie możemy wysnuć przypuszczenie, że do rozwoju  III Rzeszy Niemieckiej oraz zagłady Żydów doprowadziła polityka amerykańskiej bezczynności przed wojną, polityka kompletnego braku zainteresowania światem w jaką popadły Stany Zjednoczone niemalże na drugi dzień od zakończenia I Wojny Światowej. I to amerykański rząd na tej zasadzie może ponosić odpowiedzialność za zbrodnie niemieckie w Europie. Nie zrobiliście nic, by począwszy od 1933 roku, gdy Hitler został kanclerzem Niemiec, zapobiec wojnie i zahamować zapędy szaleńca.

 

       Przeciętny obywatel USA może nie mieć nawet elementarnej wiedzy o historii najnowszej Europy. USA może pozwolić sobie na taką ignorancję. Lecz jest niedopuszczalne i skandaliczne, aby dyrektor FBI nie posiadał podstawowej wiedzy, którą każdy europejczyk zdobywa w szkole.     

 

       Życzymy uzupełnienia swojej wiedzy na temat historii najnowszej Europy

 


Z poważaniem
Sekretarz Generalny Obozu Wielkiej Polski

/-/ Maciej Wydrych

 

 

 

- wersja angielska przesłana do dyrektora FBI -

 

 

 

James Comey
Director of the Federal Bureau of Investigation

 


        With great resentment and disbelief, we received your words, which blamed Poles for the joint responsibility, for crime of the Holocaust.
        On behalf of association of the Polish patriots, gathered in the Camp of Great Poland (Polish: Obóz Wielkiej Polski, OWP), we stand behind our duty, to react, to such an extreme ignorance of the contemporary history, which you expressed, suggesting that Poles had been allies of Germans during the World War II.
 
        It is a scandalous, unforgivable and reprehensible thing, for a person holding such a responsible office, to display such lack of the elementary, historical knowledge, knowledge which is acquired by the high school student, (at least in Poland).
 
      Perhaps, the American education doesn't dedicate too much time to the history of Europe, then, among others, such results, spread by CBS. The 40% of Americans doesn't know, that during the World War II, their ancestors fought against Germans, and 47% that against Japan. 3/4 Americans don't also know that during the war, Italy was their enemy. 1/5 of Americans think that the World War II was a war between the USA and Russia. 1/7 Americans don't know that Russia participated in this war, and the 46% of American high school graduates don't know, who Stalin was, and 44% doesn't know, who Eisenhower was. 1/6 of Americans don't recognize Hitler. 

 

    In relation to your words, and outrageously poor quality of the knowledge, we must remind a few facts about the World War II:

 

     - Not Poland unleashed the bloodiest, armed conflict in the history of humankind. Not our country was captured by a tyrant, towards whom, through the entire decade, governments of France and Great Britain gave way to his requests, in which the American government, as well as the American public opinion weren't interested in.
     - In Poland, never any organization or political parties had a program that would assume racial or religious persecution. Polish nationalists from three greatest prewar nationalist organizations (of All-Polish Young, the Camp of Great Poland and National-Radical Camp) in their program never assumed the physical extermination of Jews. It would be unbelievable for Poles, that for the sake of the racial cleanness and other insane ideologies to which Hitler subjected, it is possible to allow for the genocide. It would be contrary to the Polish nature and the psyche.
      - Polish nationalists during the war, actively fought against the III German Reich, there was no possibility for any form of the collaboration with Germans. The greatest armed underground activity built by Polish nationalists - National Armed Forces - also had soldiers of the Jewish origin in their ranks.
      - Only in occupied Poland, help shown to Jews was punished by death. Polish citizens have the world's highest count of individuals who have been recognized as Righteous Among the Nations by Yad Vashem as non-Jews who saved Jews from extermination during the Holocaust.
      - Poland after the war found itself in a Soviet area of influence, for more than 45 years. It happened this way, thanks to a cooperative policy kept by than American government, meaning President Roosevelt and Truman. USA did nothing for Poland that would result in her independence. So, if, according to your course of reasoning, Poles are jointly responsible for the Holocaust, we are advising to pay attention to the words. Likewise, Poles can now say, that because of the American politics, during communist terror, died thousands of Poles, our territory was mutilated, by taking two Polish cities away - Vilnius and Lviv, and we were deprived of the influence on debate about fates of Jews for half a century. We weren't able to speak in order to present for Western Europe and the USA our point of view for felonies of the Nazi Germany. 
      - While, on territory of Poland, function German death camps, Poles lived under the cruel German occupation, in atmosphere of terror and fear. Every house leave could end up with round-ups or raids on the streets, and removal to the death camps or public executions. Polish Army had to function as the underground army, in order to have a possibility to fight against invaders. How, in such condition it is possible to say that we were partners of Germans?!

 

      A failure to act is one way to commit a crime. Inactivity of good people will result in evils triumph. Through the entire decade, since Adolf Hitler seized power in Germany, and gradually led in the Nazi dictatorship, the American public opinion was completely deprived of any interest in the events, in Europe. We remind, that Americans decided to participate in the war against Germany, only after the Japanese attack on Pearl Harbor, earlier dominated isolationism, unfriendly towards interfering in European conflict. Regarding our words, if through American discontinuing action, Poland was given away to Stalin at the Yalta conference (sometimes called the Crimea Conference), this way and on this principle we can suspect that, it took the politics of the American inactivity to help development of the Third Reich, and the mass murder of Jews before the war, politics of the complete unconcern with world into which the United States fell almost the following day from ending the World War I. And what's more, the American government on this principle can bear responsibility for German crimes in Europe. USA did nothing, beginning from 1933, when Hitler became chancellor of Germany, to prevent war and to stop attempts of the madman. 

 

        The statistical American doesn't have to know about the history of the new Europe. The USA can afford such ignorance. But it is unacceptable and shameful, so that the director of FBI doesn't have a basic knowledge which every European is provided at school.

 

        We wish you, to complement your knowledge about the newest history of the Europe.
 
Best regards
Secretary-General of the Camp of Great Poland
/-/ Maciej Wydrych

Komentarze obsługiwane przez CComment

Powstania nasze były zbrojnymi protestami przeciw uciskowi, nie zaś walką o odbudowanie państwa polskiego. Żadne z nich nie miało planu tego państwa, kierownicy ich nie zastanawiali się nawet poważnie nad tym, co by zrobili w razie powodzenia.
Roman Dmowski