foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 29 kwietnia 2012 r. na Fornebu podczas konferencji założycielskiej Okręgu Norweskiego liderzy Ruchu Ludowo Narodowego (RLN) i Obozu Wielkiej Polski (OWP) podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. Swoje podpisy złożyli Przewodniczący Zarządu Głównego OWP kol. Dawid Berezicki oraz p.o. Przewodniczacego Ruchu Ludowo Narodowego kol. Zbigniew Lipiński. RLN i OWP to dziś dwie największe organizacje odwołujące się do dorobku Narodowej Demokracji. Stronnictwa powstały w związku z wykreśleniem Stronnictwa Narodowego (SN) z ewidencji partii politycznych.
Poniżej publikujemy treść porozumienia.Oslo, dnia 29 kwietnia 2012 r.

 

POROZUMIENIE O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY

 

zawarte dnia 29 kwietnia 2012 r. pomiędzy Stronnictwami, którymi są:

 

Obóz Wielkiej Polski (OWP) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 144/10, 02-035 Warszawa zwany dalej Obozem, reprezentowanym przez Dawida Berezickiego - Prezesa Zarządu Głównego Obozu Wielkiej Polski,
a
Ruchem Ludowo-Narodowym (RL-N) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 83/9, 03-001 Warszawa zwany dalej Ruchem, reprezentowanym przez Zbigniewa Lipińskiego – p.o. Przewodniczącego Ruchu Ludowo – Narodowego.

 

Obóz i Ruch zważywszy na:
- wspólne korzenie ideowe,
- identyczne lub zbieżne cele polityczne,
- potrzebę przeciwdziałania utracie suwerenności państwowej,
- konieczność zachowania tożsamości narodowo kulturowej i religijnej Polaków,
- niezbędność współpracy ugrupowań o rodowodzie narodowo-demokratycznym,
- pilną potrzebę odbudowy Ruchu Narodowego,

 

postanawiają, co następuje:

1. Prowadzenie wspólnych działań na arenie międzynarodowej poprzez:
a) formułowanie wspólnych stanowisk w kwestiach międzynarodowych;
b) zawieranie sojuszy z organizacjami z ugrupowaniami zagranicznymi o podobnym profilu ideowym;
c) współpracę z organizacjami sprzeciwiającymi się dalszej integracji unijnej w ramach tworzącego się superpaństwa europejskiego;
d) budowę jak najlepszych relacji z organizacjami narodowymi z państw słowiańskich, które nie występują przeciw interesom Narodu i Państwa Polskiego.

 

2. Spójną politykę krajową poprzez:
a) ustalanie wspólnych stanowisk w kwestiach dotyczących kluczowych problemów państwa;
b) prowadzenie wspólnych akcji;
c) zawiązywanie porozumień z ugrupowaniami o podobnym profilu ideowym bądź zmierzającymi do realizacji celów zbieżnych z zadaniami naszych Stronnictw.

3. Obóz i Ruch będą dążyć do odbudowy polskiego Ruchu Narodowego zgodnie z dorobkiem i założeniami ideowymi tego nurtu.
 
4. Obóz i Ruch deklarują się, jako Stronnictwa antysystemowe.
 
5. Obóz i Ruch będą prowadzić wspólną politykę w stosunku do Polonii oraz Polaków zamieszkałych za granicą, która ma być odpowiedzią na szkodliwe działania polskich władz pośrednio bądź bezpośrednio zmierzające do skłócania organizacji polonijnych i do rozbijania pronarodowych środowisk polonijnych.

6. Władze naczelne Obozu i Ruchu wydadzą zalecenia ogniwom terenowym, aby nawiązywały jak najściślejszą współpracę.

7. W razie różnic w interpretacji niniejszego porozumienia oraz przeszkód w jego realizacji, wszelkie nieporozumienia będą rozstrzygane w duchu przyjaznej koncyliacji.

8. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.

 

 
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez reprezentantów obu Stronnictw.

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

 

/-/ Dawid Berezicki                                                  /-/ Zbigniew Lipiński
Tekst ukazał się w tygodniku „Myśl Polska” (Nr 23-24 (1884/85), 3-10 czerwca 2012 r.)

Komentarze obsługiwane przez CComment

świat rządzony jest przez zupełnie inne persony, niż myślą ci, którzy nie są za kurtyną.
Benjamin Disraeli Premier Wielkiej Brytanii 1874-1880