foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Chrześcijaństwo jako religia jest nowością radykalną i absolutną, gdyż jest wprost nam objawiona przez Chrystusa Pana Boga-Człowieka i w tym sensie od początku jest nazywane ‘’Opus Dei’’ - ‘’Dzieło Boże’’ uwielbiające Trójcę Przednajświędszą przez wspaniały kult eucharystyczny i przez życie w stanie Łaski, będąc pielgrzymowaniem ku uczestnictwu w wiecznej szcześliwości Stwórcy. Jako religia, Chrześcijaństwo ma swoje korzenie w Biblii, która chociaż jest Pismem Świętym, zawiera również opisy nędzy moralnej człowieka, zwłaszcza z okresu przed Odkupieniem. Natomiast Chrześcijaństwo jako cywilizacja, oparta na nauce Chrystusa Pana i na życiu w Łasce ma także swe korzenie w hellenizmie, i innych kulturach, w których jest widoczny wpływ ‘’semina Verbi’’, jak to poucza Drugi Sobór Watykański.     Chrześcijaństwo tak dziś, jak i dawnej, wyznaje tę samą wiarę, którą wyznawali Apostołowie, a którą przedstawili na piśmie w tzw Składzie Apostolskim, być może już z okazji Pierwszego Soboru, a więc w roku 50, czyli około 15 lat po Wniebowstąpieniu Chrystusa Pana, ale które to ‘’wyznanie wiary’’, a przynajmniej jego składniki, znajdują się w dokumentach wcześniejszych, zwłaszcza w tekstach liturgicznych, związanych ze Mszą Świętą. Aż do dziś, bez przerwy i bez zmian. Wskrócie nazywa się te wyznania wiary katolickiej w słowie Credo (wierzę).

     Prawdopodobnie pierwszym, a więc najstarszym tekstem, a zachowany w pismach św. Justyna, zmarłego w roku 167. Ta wersja krótka, łacińska Składu Apostolskiego jest używana w liturgii mszalnej aż do dziś.

‘’ Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwystał, wstąpił do niebios, siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół katolicki, w Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychstanie, żywot wieczny. Amen ’’

     Istnieją jeszcze inne wersje Credo, zatwierdzone przez Papieży, które nie różnią się niczym istotnym od powyższego tekstu.
Przedstawiając te fakty, nie można zapomnieć o sprawie istotnej, czyli konflikcie pomiędzy Izraelem a Kościołem. Od czasu Odkupienia i założenia Kościoła przez Chrystusa Pana, naród żydowski przestał być ‘’ narodem wybranym ‘’, gdyż godnośc ta przeszła na wyznawców wiary Chrystusowej, a przede wszystkim sam Kościół, jako Ciało Mistyczne Chrystusa Pana, jest teraz owym ‘’ ludem Bożym ‘’.

     Należy więc nam powrócić do mysli św. Augustyna o podziale Izraela – et dividetur Israel in duo – gdyż część Izraela, która uznała w Jezusie z Nazaretu obiecanego Mesjasza i przyjeła chrzest oraz wiarę (naukę ) Chrystusa Pana, tworząc z innymi ludami, jeden ‘’lud Boży’’ - włączając się w ten sposób w Jego Ciało Mistyczne, którym jest Kościół.
Druga część Izraela, ta która nie tylko ukrzyżowała Jezusa z Nazaretu, ale także Go odrzuciła na zawsze, stała się nie tylko ‘’opozycją’’ wobec Kościoła, ale też i jego wrogiem, służąc już nie Bogu, lecz szatanowi i walcząć z Kościołem, aż do czasu drugiego przyjścia Zbawiciela.

Już św. Paweł, w Drugim Liście do Koryntian, ostrzega przed ludzmi, którzy podszywali się pod nazwę ‘’Apostołów’’i głosili naukę niezgodną z Ewangelią Chrystusa Pana.
Św. Paweł tak do nich pisze: ‘’Ci fałszywi Apostołowie, to podstępni działacze, udający Apostołow Chrystusa. I nic dziwnego.Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości ‘’ ( 2 Kor 11, 13-14 )
     Z czasem, walka z Chrześcijaństwem nabrała rozmachu, i trwa do dnia dzisiejszego. Dotyka to przede wszystkim mlodzież, ale niestety, ulegają także niektórzy biskupi.
Walka ta polega m.in. na wyeliminowaniu dogmatu stwierdzającego, że Jezus z Nazaretu jest obiecanym i zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem.
Szerzeniem poglądu że Jezus z Nazaretu jest tylko wyjątkowym człowiekiem i…nic więcej.

Zwalczaniem kultu Matki Bożej, Dziewicy Maryi i tej częsci teologi, która szczególni oddaje się studiom dogmatów i misteriów maryjnych.

Rozpowszechnianie seksualizmu i pornografii, jako coś normalnego. Przeciwko zasadzie chrześcijańskiej kultury intelektualnej grecko-rzymskiej. Pierwsz Papież, św. Piotr tak nas przestrzegał :

‘’ Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wsród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzają wśród was zgubne herezje, wypierający się Władcy, który ich nabył, a sprowadzający na siebie szybko mającą nastąpić zgubę ‘’( 2 P 2,1. )

‘’ Dziateczki, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, oto teraz pojawilo się wielu antychrystów. Wyszli oni z naszego grona, lecz nie byli naszego ducha. A któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten własnie jest Antychrystem’’ ( 1 J 2 18-19;2,22 ).

‘’ Uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazanym świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są zapisani na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się Jedynego Władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa’’ ( Jud 1, 3-4 ).

Temat jest obszerny, więc zapraszam do źródła powyższej publikacji, ksiedza profesora Michała Poradowskiego ‘’ Talmud czy Biblia ?’’ Istotą publikacji ‘’ Chrześcijaństwo i zagrożenia ‘’, jest uświadomienie że chrześcijaństwo w Polsce nie może być wyłacznie ‘’zabarwieniem’’ w życiu Narodu, ale jego podstawą bytu , integralnej częsci państowości.
Opr. Janusz Mucha

Komentarze obsługiwane przez CComment

Panowie, mamy u nas przykrzejsze zagadnienie od zagadnienia rzymskiego: jest nim Żyd. W którym tylko kraju osiedlili się Żydzi, zniżyli jego poziom moralny, zburzyli jego standard kupiecki, szydzili z jego religii i podkopywali ją. Stworzyli państwo w państwie. Przez ponad 1700 lat uskarżali się na swój nieszczęsny los, mianowicie na to, że zostali wygnani ze swej ziemi, ale, proszę panów, gdyby cywilizowany świat oddał im dzisiaj z powrotem Palestynę, to natychmiast znaleźliby powód, żeby tam nie powrócić. Dlaczego? Ponieważ są wampirami, żyją z innych wampirów. Nie potrafią sami siebie utrzymać: muszą żyć z chrześcijan lub z innych narodów, którzy nie przynależą do ich rasy. Jeśli nie oddalą się oni z naszego kraju mocą naszej konstytucji, stanie się pewne, że w przeciągu mniej aniżeli 200 lat, przybędą do nas w takiej masie, że będą na czele dominowali i kraj pochłoną. Zmienią formę rządzenia, za którą my, Amerykanie, przelewali