foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


 W związku z przypadającą 154 rocznicą urodzin Romana Dmowskiego, Zarząd Główny ogólnopolskiego narodowego Stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski oddaje cześć, hołd oraz wdzięczność Wielkiemu Polakowi, znakomitemu wychowawcy narodu, budzicielowi polskich umysłów i serc, architektowi i budowniczemu suwerennej i niepodległej Polski. Wychowywał, uświadamiał i mobilizował prawie wszystkich Polaków, ze wszystkich zaborów i ziem, ze wszystkich stanów i warstw społecznych, głosząc słynne narodowe credo: "Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam im wyższy przedstawiam typ człowieka".

Nakreślił, konsekwentnie prowadził i zrealizował program odbudowy zjednoczonej i niepodległej Polski, godnie ją reprezentował na dyplomatycznej płaszczyźnie, twardo i skutecznie walcząc o jej żywotne interesy. Swoją pieczęcią i podpisem przywracał ukochaną Ojczyznę na mapę Europy. Zbudował największy obóz ideowo-polityczny, który w sposób odpowiedzialny, roztropny i celowy realizował zadania wobec Ojczyzny, mając na uwadze głęboką troskę o polski interes narodowy i polską rację stanu w określonych warunkach geopolitycznych, w oparciu o zasady sformułowane w swoich bardzo licznych pismach oraz publicystyce. Prowadził polską politykę na własną odpowiedzialność, nie angażując w nią cynicznie Kościoła, jak robi się to obecnie, ale zawsze pozostawał Kościołowi wierny. Współpracował z polskim duchowieństwem, łączył polskość z katolicyzmem, widząc siłę narodu w przywiązaniu do wiary ojców. Jego wielkie i niepodważalne dokonania napełniają dumą nasze serca i stanowią wyzwanie oraz zobowiązanie w narodowej sztafecie dla obecnych i przyszłych polskich pokoleń. Znakomitym przykładem poświęcenia całego swojego życia sprawie polskiej przez Dmowskiego jest Wersal. 29 stycznia 1919 roku był dla Dmowskiego jak i świętej sprawy polskiej bardzo ważny. Nie przygotował przemówienia, bo nie spodziewał się publicznego wystąpienia, ale de facto przygotowywał się do tego przez prawie całe swoje życie. Pokazał wielki talent i zmysł dyplomatyczny oraz niezwykłe kompetencje. Pięciogodzinną, improwizowaną mowę, a właściwie expose wygłosił po francusku, bez notatek! Kiedy zorientował się, że tłumacz nieprecyzyjnie przekłada jego słowa na język angielski, podziękował mu i to co mówił po francusku, powtarzał po angielsku. Zrobił ogromne wrażenie. Mówił w zachodnich językach w sposób niezwykle precyzyjny, logiczny i zrozumiały. Zdaniem wielu komentatorów, zaimponował słuchaczom umiejętnością improwizacji, gruntowną znajomością tematu oraz żelazną logiką wywodu! Większość zagadnień geograficznych i demograficznych dotyczących ziem polskich znał na pamięć, cierpliwie tłumaczył i odpowiadał na liczne pytania zgromadzonym politykom, których wiedza o tym obszarze Europy była bardzo ograniczona. Przykładem wielkiej ignorancji i niewiedzy zachodnioeuropejskich elit niech będzie przykład zaprzysięgłego wroga Polski- brytyjskiego liberalnego premiera Davida Lloyd- Georg'a. Pomylił on polską Galicję z hiszpańską! Wrażenie, jakie wywarł Roman Dmowski na zgromadzonych światowych politykach, było nie do przecenienia. Niezwykle logiczna i sugestywna argumentacja Dmowskiego, stała się punktem wyjścia do dalszych negocjacji w sprawie polskich granic. Można powiedzieć, że Dmowski przez całe swoje pracowite życie przygotowywał się do tego niezwykle trudnego i bardzo odpowiedzialnego zadania. Był tak naprawdę ministrem spraw zagranicznych nieistniejącego państwa polskiego na wiele lat przed odzyskaniem niepodległości przez umiłowaną Ojczyznę. Wystąpił wówczas w imieniu całego narodu polskiego, przywracając mu właściwe miejsce na politycznej mapie Europy. Przypomnijmy słowa słynnego angielskiego tłumacza i publicysty Emila Joseph'a Dillona w książce pod tytułem "Konferencja pokojowa w Paryżu" wydanej w przekładzie polskim w Warszawie w 1921 roku, na stronach 52- 54. Znajdziemy tam następującą opinię o ojcu polskiej niepodległości: "Na ogół największem powodzeniem w bronieniu spraw cieszyli się prawnicy, chociaż jeden z delegatów mniejszych krajów, który zrobił największe wrażenie na przedstawicielach mocarstw większych, nie należał do palestry. Kierownik i sternik delegacji polskiej, Roman Dmowski- obrazowy, przekonywujący mówca, zwięzły polemista i pomysłowy obrońca, któremu nigdy nie brakło słów, porównania, argumentu ad hominem lub szybkiej i ciętej odpowiedzi czy riposty, zjednał sobie arbitrów, pomimo, że z początku zaliczali się do jego przeciwników- fakt znamienny, jeśli zważymy, że działo się to w zgromadzeniu, gdzie potężne wpływy sprzeciwiały się niektórym żądaniom zmartwychwstającej Polski. Wrześniowa mowa Dmowskiego o przyszłości Galicji Wschodniej była prawdziwym arcydziełem..."

Deo et Patriae semper fidelis

 

Wojciech Jurczyk

Komentarze obsługiwane przez CComment

System polityki narodu, który nie może pochodzić ze ślepego naśladownictwa wzorów obcych, stworzonych przez inne narody, w innych żyjące warunkach, musi być dziełem samoistnej twórczo±ci narodu. Należy on wszakże od tych dzieł, które z pracy pokoleń powstają. W tej pracy musi być ciągłość, każde pokolenie musi dopełniać i ulepszać to, co zrobiły pokolenia poprzednie.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej