foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Miesiąc listopad to nie tylko pamięć o naszych bliskich i bohaterach narodowych. To także pamięć o zbrodniach i katach. Wędrując po Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, można było się przekonać, że Polacy pamiętają o zbrodniach na naszym narodzie.

 

ANATOL FEJGIN. Funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa Informacji Wojskowej i Urzędu Bezpieczeństwa PRL. Dyrektor X Departamentu MBP.  Kierował zmanipulowaniem przez specjalną grupę X Departamentu MBP wyników wyborów do Sejmu PRL pierwszej kadencji przeprowadzonych 26 października 1952 roku. W czasie służby w aparacie bezpieczeństwa przez cały ten czas pozostawał na etacie Departamentu Personalnego Ministerstwa Obrony Narodowej. W 1955 r. został aresztowany i następnie w dniu 11 listopada 1957 r. skazany na karę 12 lat więzienia za stosowanie niedozwolonych metod przesłuchań i łamanie prawa w procedurze zatrzymań. Zarzuty obejmowały bezprawne pozbawienie wolności i spowodowanie szczególnego udręczenia co najmniej 28 osób, w okresie od 1950 do 1953, w tym polecanie podległym funkcjonariuszom stosowania wobec niektórych z tych osób przymusu fizycznego i psychicznego.

 

ROMAN KRYŻE. Sędzia Sądu Najwyższego. Sędzia wojskowy orzekający w procesach politycznych. Zbrodniarz komunistyczny (Sądzi Kryże będą krzyże). Brał udział w orzekaniu wyroków skazujących, w tym również na karę śmierci, w sprawach przeciwko działaczom podziemia niepodległościowego, m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego i majora Tadeusza Pleśniaka. W 1964 był przewodniczącym składu sędziowskiego, który wydał wyroki skazujące w sprawie tzw. afery mięsnej. Wiele z wyroków wydanych przez niego zostało uznanych po 1989 za mordy sądowe.

 

JULIA PRAJS BRYSTIGER. Przedwojenny członek Komunistycznej Partii Zach. Ukrainy. Członek Komunistycznej Partii Polski. Gorliwa komunistka i stalinistka. Zasiadała w zarządzie głównym Związku Patriotów Polskich. Członek Krajowej Rady Narodowej. Dyrektor Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jej departament zajmował się organizacjami młodzieżowymi i społecznymi, partiami politycznymi, a także Kościołem Katolickim i innymi związkami religijnymi, instytucjami kulturalnymi i oświatowymi. Najważniejszym zadaniem była walka z Kościołem katolickim. W ramach realizacji tego zadania Brystiger opracowała szeroką strategię walki z Kościołem i dążyła do rozbudowania sieci informatorów. Mistrzyni prowokacji. Skutecznie inwigilowała i niszczyła środowiska literackie. Słynęła z sadyzmu i okrucieństwa.

 

JAKUB BERMAN. Szara eminencja aparatu represji. Miał kierowniczy udział w morderstwach politycznych. Był członkiem Komisji Biura Politycznego KC PZPR ds. Bezpieczeństwa Publicznego, nadzorującej aparat represji stalinowskich w Polsce. Współodpowiedzialny za wszelkie zbrodnie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

 

HILARY MINC. Poseł do Krajowej Rady Narodowej oraz z na Sejm PRL I kadencji. Początkowo kierownik Biura Ekonomicznego przy Prezydium PKWN. W Rządzie Tymczasowym objął tekę ministra przemysłu. Postulował centralizację gospodarczą w Polsce, propagował i wdrażał system nakazowo-rozdzielczy. Główny odpowiedzialny za sowietyzację polskiej gospodarki, zakończonej niemal całkowitym zniszczeniem prywatnej własności. Był członkiem Komisji Bezpieczeństwa Komitetu Centralnego przy PZPR nadzorującej aparat represji komunistycznych w Polsce, a w szczególności działalność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

 

ALEKSANDER DREJ. Kat w wiezieniu na Mokotowie. Osobiście mordował strzałem w potylice. Wykonał wyrok na członkach IV Zarządu organizacji Wolność i Niezawisłość.
Ofiary kata Dreja to miedzy innymi:

    ppłk Antoni Olechnowicz ps. „Pohorecki” – ostatni komendant Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej
    kpt. Henryk Borowski ps. „Trzmiel” – dowódca Ośrodka Mobilizacyjnego Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej
    mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka” – dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej
    ppor. Lucjan Minkiewicz ps. „Wiktor”
    Tadeusz Cieśla – więzień KL Auschwitz w obozowej konspiracji działający razem z rotmistrzem Witoldem Pileckim
    ppłk Łukasz Ciepliński – prezes IV Zarządu WiN
    mjr Adam Lazarowicz ps. „Klamra” – zastępca prezesa IV Zarządu WiN
    mjr Mieczysław Kawalec ps. „Żbik” – członek IV Zarządu WiN
    kpt. Józef Batory ps. „Argus” – członek IV Zarządu WiN
    kpt. Franciszek Błażej ps. „Roman” – członek IV Zarządu WiN
    por. Karol Chmiel ps. „Zygmunt” – członek IV Zarządu WiN
    por. Józef Rzepka – członek IV Zarządu
Nigdy nie osądzony.

 


WŁADYSŁAW CIASTOŃ. Milicjant, działacz partyjny, funkcjonariusz i szef Służby Bezpieczeństwa. Kierowniczy sprawca mordu dokonanego na księdzu J. Popiełuszce. Dwa razy tj. 1984 i 1990 r. aresztowany pod zarzutem podżegania do morderstwa  i dwa razy  uniewinniony. W 2019 r. został uznany przez sąd winnym represjonowania opozycjonistów poprzez ich bezprawne powołanie do wojska w listopadzie 1982 r., stanowiące zbrodnię przeciwko ludzkości oraz zbrodnię komunistyczną. Prawomocnie skazany na karę dwóch lat pozbawienia wolności.

 

EDWARD OSÓBKA MORAWSKI. Przewodniczący Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Premier Rządu Tymczasowego i Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. W odezwie do narodu polskiego pisał:  Władzę w stolicy objął Rząd Tymczasowy, prawowity Rząd Polski, wyłoniony przez Krajową Radę Narodową na podstawie konstytucji z 1921 roku. [...] Odrzućcie precz podszepty rozbijaczy jedności narodowej, reakcyjnych bankrutów politycznych, sprawców naszych klęsk i nieszczęść narodowych, winowajców tragicznego powstania we wrześniu ubiegłego roku, podżegaczy wojny domowej z AK i NSZ.

21 kwietnia 1945 podpisał w Moskwie ze Stalinem Układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a ZSRR, jak również szereg innych porozumień.

 

STANISŁAW RADKIEWICZ. Cieszył się specjalnymi względami Stalina. Należał do Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich. Członek Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, gdzie stanął na czele wchodzącego w jego struktury Publicznego Resortu Bezpieczeństwa. MBP pod kierownictwem Radkiewicza zajmowało się m.in. brutalnym i krwawym zwalczaniem niepodległościowych organizacji konspiracyjnych i Kościoła Katolickiego oraz kontrolą wszystkich organizacji społecznych i gospodarczych. Szczególną rolę pełnili doradcy sowieccy z NKWD, którzy sprawowali nieformalny nadzór nad funkcjonowaniem całego resortu. Nigdy nie osądzony.

 

IGOR ANDREJEW. Spolszczony Rosjanin. Prawnik. To on zatwierdził wyrok na gen. Auguście Fieldorfie "Nilu". Był twórcą największego w okresie stalinizmu "Prawa karnego Polski Ludowej".  Wykładowca uniwersytecki. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego AIDP, Przewodniczący sekcji polskiej Stowarzyszenia do którego publikacji m.in. pisywał artykuły o etyce w wymiarze sprawiedliwości. Honorowy wiceprezydent tego Stowarzyszenia (pozbawiony tego tytułu w 1989, na wniosek delegacji polskiej na Walnym zgromadzeniu AIDP) po ujawnieniu jego udziału w sprawie gen. Fieldorfa. został też w 1989 r. wykluczony z Rady Naukowej Instytutu Prawa Karnego. Nigdy nie osądzony.

 

Apelujemy o przestrzeganie zakazu wydanego przez Zarząd Cmentarza i nie składowanie śmieci na Powązkach Wojskowych!

Komentarze obsługiwane przez CComment

Nie drażnijcie ofiary, która sama się pcha w nasze ręce. Zawierzcie mej metodzie, ja wam dostarcze wschodnie landy w taki sposób, że ich dzisiejsi administratorzy, czyli Polacy, będą nam jeszcze wdzięczni, że zostali europejczykami.
Gerhard Schroeder na spotkaniu z ziomkostwamiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej