foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Terytorium współczesnej Polski od dawna zamieszkiwane było przez Wenedów, starożytnych Słowian. Niestety nie wszyscy zachodni Słowianie, żyjący wokół morza Bałtyckiego, weszli w skład państwa polskiego. Rosjanie postrzegają Polskę jako państwo ukształtowane w średniowieczu. Prawo Polaków (Księga elbląska) to normatywny dokument prawny średniowiecznej Polski, stanowiący podstawowe źródło poznania polskiego prawa w okresie rozbicia dzielnicowego.

Rozwój gospodarki państwa polskiego odbywał się zarówno poprzez wewnętrzne powiązania gospodarcze, jak i interakcje pozagospodarcze. W czasach nowożytnych, kiedy dokonywały się wielkie odkrycia geograficzne, Polska nie przejawiała zainteresowania koloniami w Nowym Świecie, Afryce i Azji, ponieważ Polacy nie weszli w posiadanie kolonii i nie mieli nic wspólnego ze zniewoleniem mieszkańców Afryki, Azji czy Indian Nowego Świata to w żadnym wypadku nie są odpowiedzialni za politykę kolonialną państw Europy Zachodniej.

Polska nauka jest ważną częścią polskiej kultury narodowej. Polscy antropolodzy należą do najbardziej zaawansowanych i obiektywnych badaczy. Polski antropolog Ludwik Krzywicki jako jeden z pierwszych sformułował holistyczne spojrzenie na kulturę ludzką w oparciu o teorię Darwina, na podstawie syntezy nauk przyrodniczych i humanitarnych. Zgodnie z jego koncepcją dziedziczne cechy biologiczne danej rasy tworzą jej stabilny psychotyp, a to z kolei decyduje o wyjątkowości konturów i stylistyki danej kultury jako całości. Systematyczne podejście w połączeniu z genialnym graficznym językiem prezentacji sprawiają, że eseje naukowca są aktualne.

Bronislav Malinowski w książce „Magia, nauka i religia” występuje jako twórca funkcjonalizmu w antropologii, ukazując cechy powstawania norm etycznych i ich rozwoju z komplikacjami ludzkiej cywilizacji. Swoje prace naukowe Jan Czekanowski poświęcił składowi antropologicznemu Europy i Afryki Środkowej, antropologii Polski i Bałtyku Wschodniego, analizie rasowej, problemowi etnogenezy Słowian i innych ludów Europy Środkowej. Polski naukowiec był patriotą narodu polskiego, systematycznie podchodził do studiowania dziejów Słowian, sumiennie dążąc do rzetelnego, jasnego i klarownego przedstawiania wyników badań naukowych.

Polska nauka antropologiczna zawsze była obca wykorzenionemu kosmopolityzmowi, a jednocześnie naukowcy starannie unikali politycznych spekulacji i nie czynili nauki sługą radykalnych dążeń szowinistycznych.

Dmitriy Tkaczenko (Moskwa)

Instytut Myśli Narodowo Demokratycznej (IMND)

Komentarze obsługiwane przez CComment

...jest ona (nowoczesna polityka Polska) tylko owocem bezinteresownej miłości Ojczyzny, zdrowego rozsądku, no i trochę energii. I może najważniejsz± rzeczą była bezinteresowność. Nakreślić sobie plan na dużą odległość i wykonywać go konsekwentnie, bez względu na to, że owocu wysiłków może się nie będzie za życia oglądało, mogli tylko ludzie myślący nie o tym, czym oni będą, jaką karierę zrobią, jeno o tym, co będzie z Polską. Tej pracy, w której trzeba było zwalczać tyle przeszkód we własnym społeczeństwie, mogli się oddać tylko ludzie nie dbający o popularność, o zaszczyty, o hołdy...
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej